fbpx

contact@esster.fi

Lösningsfokuserad korttidsterapi och bildkonstterapi

Samarbete och dialog med bildens hjälp.
Lösningsfokuserad bildkonstterapi är ett samarbete, ett samtal mellan kund och terapeut, med bildens hjälp.

Bilden är en trygg plats att granska utmaningarna på, gör tankarna synliga och stöder tankeprocesserna. Bildarbetet kan ge nya insikter och synvinklar på utmaningarna, manifestera önskningar och beslut och därför fungera stärkande och föra processen framåt. Bilden analyseras inte av terapeuten och bedöms inte som ett konstverk, det finns inga krav på konstnärlig nivå.
Lösningsfokus betyder att fokus ligger på lösningarna, och att närma sig utmaningarna ur ett positivt perspektiv istället för att söka efter möjliga orsaker till problemen. Inga färdiga lösningar eller råd ges av terapeuten.
Styrkor, resurser och små steg. Personliga styrkor och resurser sätts i fokus och tidigare lyckade erfarenheter stärker tron på den egna förmågan att lösa problemen. Varje litet steg individen väljer att ta, har betydelse, och är ett steg mot det önskade tillståndet. Genom att ta också små steg mot det önskade tillståndet kan man möjliggöra stora förändringar till det bättre!
Kunden hörs som experten i sitt liv, och agerar själv för att nå sitt mål. Kundens process styr utvecklingen av terapin. Kunden äger sin process, och terapeuten är ett stöd i processen.
Konstens positiva inverkan på den mentala hälsan och välmåendet har konstaterats av vetenskaplig forskning, och är en stor tillgång i förebyggande syfte och för upprätthållande av mental hälsa. Likaså bekräftas den lösningsfokuserade terapins positiva verkningar av forskningen. Dessa två kombineras i den lösningsfokuserade bildkonstterapin.

LÖSNINGSFOKUSERAD BILDKONSTTERAPI

Samarbete och dialog med bildens hjälp.
Lösningsfokuserad bildkonstterapi är ett samarbete, ett samtal mellan kund och terapeut, med bildens hjälp.

Bilden är en trygg plats att granska utmaningarna på, gör tankarna synliga och stöder tankeprocesserna. Bildarbetet kan ge nya insikter och synvinklar på utmaningarna, manifestera önskningar och beslut och därför fungera stärkande och föra processen framåt. Bilden analyseras inte av terapeuten och bedöms inte som ett konstverk, det finns inga krav på konstnärlig nivå.
Lösningsfokus betyder att fokus ligger på lösningarna, och att närma sig utmaningarna ur ett positivt perspektiv istället för att söka efter möjliga orsaker till problemen. Inga färdiga lösningar eller råd ges av terapeuten.
Styrkor, resurser och små steg. Personliga styrkor och resurser sätts i fokus och tidigare lyckade erfarenheter stärker tron på den egna förmågan att lösa problemen. Varje litet steg individen väljer att ta, har betydelse, och är ett steg mot det önskade tillståndet. Genom att ta också små steg mot det önskade tillståndet kan man möjliggöra stora förändringar till det bättre!
Kunden hörs som experten i sitt liv, och agerar själv för att nå sitt mål. Kundens process styr utvecklingen av terapin. Kunden äger sin process, och terapeuten är ett stöd i processen.
Konstens positiva inverkan på den mentala hälsan och välmåendet har konstaterats av vetenskaplig forskning, och är en stor tillgång i förebyggande syfte och för upprätthållande av mental hälsa. Likaså bekräftas den lösningsfokuserade terapins positiva verkningar av forskningen. Dessa två kombineras i den lösningsfokuserade bildkonstterapin.
När det behövs mer än ord

När det behövs mer än ord…

Bakgrund

Den lösningsfokuserade terapins bakgrund vilar främst på Milton H. Erickson i mitten av 1900-talet, som betonade betydelsen av framtiden, målsättningar, tro på kundens egna resurser och att kunden vet bäst vad hen behöver. Förutom Erickson har Mental Research Institute med kliniken Brief Therapy Clinic stått för grunden för utvecklingen. 

Den lösningsfokuserade korttidsterapi födelseplats anses vara Brief Family Therapy Center, skolnings- och forskningscenter 1978 i Milwaukee. 

Den lösningsfokuserade korttidsterapins främsta utvecklare är Steve de Shazer och Insoo Kim Berg, som skrivit många verk i ämnet. De gjorde det lösningsfokuserade tänkandet och terapin känd för allmänheten  under 1990-talet. Utvecklingen har lett till kärnan i lösningsfokuserad terapi:

ersättande beteendemönster för problematiska mönster; hitta lösningar med användandet av kundens resurser, förmågor och egenskaper; omdefiniering av problemen och tro på betydelsen av de små förändringarna för möjligheten till stora förändringar.

Förgrundsgestalterna för den lösningsfokuserade korttidsterapin i Finland är Ben Furman och Tapani Ahola som på 1990-talet grundade Lyhytterapiainstituutti. 

Lösningsfokuserad bildkonstterapi:
Konsten har använts i mentalvården redan på 1800-talet i Europa, i olika syften.
Konsten användes i psykoterapi och psykologi under 1990-talets första årtionden mest för analys, referensramarna för den nuvarande konstpsykoterapin har starkt påverkats av S.Freuds psykoanalys, med hans syn på det undermedvetnas synliggörande i bilderna. C.Jung betonade människans egen möjlighet att processa sina uppevelser. M.Naumberg betonar senare bildens egen styrka utan nödvändig- heten att förklara innehållet. 

Konstterapi som begrepp lanserades under 1940-talets England, och grunden för dagens konstterapi lades långt under 1950-talet.

I Finland har konst använts i psykiatrisk vård så tidigt som 1908 på Lapinlahden sairaala, och har genomgått en utveckling för att idag ha en befäst plats i vår hälsovård, terapi och rehabilitering, i olika terapeutiska tillämpningar. Den lösningsfokuserade bildkonstterapin – Solution focused Art®, utvecklades av Jari Salmela och Alfa Partners Academy 2009-2012 och är en integrativ terapiform med lånade element från olika terapiinriktningar kombinerad med lösningsfokuserade terapins principer.

När det behövs mer än ord

När det behövs mer än ord…

Bakgrund

Den lösningsfokuserade terapins bakgrund vilar främst på Milton H. Erickson i mitten av 1900-talet, som betonade betydelsen av framtiden, målsättningar, tro på kundens egna resurser och att kunden vet bäst vad hen behöver. Förutom Erickson har Mental Research Institute med kliniken Brief Therapy Clinic stått för grunden för utvecklingen. 

Den lösningsfokuserade korttidsterapi födelseplats anses vara Brief Family Therapy Center, skolnings- och forskningscenter 1978 i Milwaukee. 

Den lösningsfokuserade korttidsterapins främsta utvecklare är Steve de Shazer och Insoo Kim Berg, som skrivit många verk i ämnet. De gjorde det lösningsfokuserade tänkandet och terapin känd för allmänheten  under 1990-talet. Utvecklingen har lett till kärnan i lösningsfokuserad terapi:

ersättande beteendemönster för problematiska mönster; hitta lösningar med användandet av kundens resurser, förmågor och egenskaper; omdefiniering av problemen och tro på betydelsen av de små förändringarna för möjligheten till stora förändringar.

Förgrundsgestalterna för den lösningsfokuserade korttidsterapin i Finland är Ben Furman och Tapani Ahola som på 1990-talet grundade Lyhytterapiainstituutti. 

Lösningsfokuserad bildkonstterapi:
Konsten har använts i mentalvården redan på 1800-talet i Europa, i olika syften.
Konsten användes i psykoterapi och psykologi under 1990-talets första årtionden mest för analys, referensramarna för den nuvarande konstpsykoterapin har starkt påverkats av S.Freuds psykoanalys, med hans syn på det undermedvetnas synliggörande i bilderna. C.Jung betonade människans egen möjlighet att processa sina uppevelser. M.Naumberg betonar senare bildens egen styrka utan nödvändig- heten att förklara innehållet. 

Konstterapi som begrepp lanserades under 1940-talets England, och grunden för dagens konstterapi lades långt under 1950-talet.

I Finland har konst använts i psykiatrisk vård så tidigt som 1908 på Lapinlahden sairaala, och har genomgått en utveckling för att idag ha en befäst plats i vår hälsovård, terapi och rehabilitering, i olika terapeutiska tillämpningar. Den lösningsfokuserade bildkonstterapin – Solution focused Art®, utvecklades av Jari Salmela och Alfa Partners Academy 2009-2012 och är en integrativ terapiform med lånade element från olika terapiinriktningar kombinerad med lösningsfokuserade terapins principer.